Εκπαιδευτικοί

Διευθυντής Τζιόλης Δημήτριος ΠΕ70

Α΄ Τέα Κωνσταντία ΠΕ70

Β΄ Θεοχάρη Ελένη ΠΕ70

Γ΄ Eυαγγελοπούλου Έφη ΠΕ70

Δ΄ Περσάκη Γιώτα ΠΕ70
  
Ε΄ Τσιβοπούλου Δήμητρα ΠΕ70

ΣΤ1΄ Γουντσιώτης Γιώργος ΠΕ70

ΣΤ2΄ Μουχτής  Γιάννης ΠΕ70

Αγγλικά Κατσαμπέλας Ιωάννης ΠΕ06

Πληροφορική Κουτελίδα Χριστίνα ΠΕ86

Μουσική Παναγούλη Ειρήνη ΠΕ16

Γυμναστική  Φορφόλιας Σπύρος ΠΕ11

Γαλλικά Καζαντζή Δήμητρα  ΠΕ05